Bilgiye ulaşmanın zor olmadığı, sınırların kalktığı çağımızda artık sadece bilgiye sahip olmak değil bu bilgiyi kullanmak ve paylaşmak konularında iletişim becerilerine sahip olmanın önemi aşikardır. Etkili İletişim becerilerine sahip olmak ise Duygusal Zekamızı ne kadar etkin kullanabildiğimiz ile alakalıdır.

      Okul, her zaman çocukları sosyalleştirmek ve onları hayata hazırlamak amacı üstlenmiştir. Bu hazırlama amacı ise çok geniş bir yelpaze şeklinde yayılmaktadır. Okul, öğrencilere verdiği matematik, fen bilimleri, dil eğitimi gibi eğitimlerle beraber çocukların kendilerini nasıl yöneteceklerini, öz farkındalık, başkalarının farkındalığı, özyönetim gibi duygusal becerileri nasıl geliştireceklerini de öğretmelidir. Öğrenciye karmaşık duyguları nasıl ele alacağı, diğer insanlarla nasıl geçineceği, nasıl işbirliğine gireceği, yalnızlıkla nasıl mücadele edeceği, karşılaştığı zorluklardan nasıl ders çıkaracağının öğretilmesi gerekliliği aşikardır. Günümüzde bir öğretmenin sadece alan bilgisine sahip olması yeterli değildir. Çocukları gelecekte başarılı ve mutlu bireyler olarak görebilmek için Duygusal Zekası yüksek ve bunun davranışlarına gerçekten yansıtabilen öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, yöneticinin Duygusal Zekası okul yönetimini etkilemektedir. Bu bağlamda ele alındığında müdürlerin mesleki deneyimini, yönetim bilgisini, akademik bilgisini, sezgisini, kişisel niteliklerini, kavrayışını okulunu yönetmede kullanma şekli duygusal zekaya dayanmaktadır. Kişiler arası ilişkilerde daha iyi olmayı sağlayan nitelikler (örneğin, özfarkındalık, başkalarının farkındalığı, özyönetim, empati, kendini ayarlama, iyi sosyal beceriler, işbirliği) Duygusal Zekayla bağlantılıdır. Yüksek duygusal zeka puanına sahip olan bireyler daha iyi ilişki kurmaktadırlar. Araştırmalar etkili eğitim yöneticilerini ayrı bir yere koyan birçok yeterlilik ortaya koymuştur. Bu liderlerin, ikna edebilme güçlerinin ve başarı motivasyonlarının yüksek olduğu, hatta çok iyi düzeyde önderlik gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca bu liderler, örgütte var olan olanakları bilirler ve tereddüt etmeden harekete geçerler. İnsanlarla iyi geçinmek duygusal zekanın önemli yönlerinden biridir. Etkili liderler; fikir birliği oluşturma, takım çabalarını koordine etme, çoklu bakış açılarını takdir etme ve verimsiz tartışmaları engelleme konusunda ustadırlar. Bu yetenekler, liderlerin amaçlarını gerçekleştirmek için gereken olumlu ilişkileri geliştirmelerini sağlar. 

           Bir çok araştırma eğitimcilerin ve yöneticilerin Duygusal Zekaya sahip olmasının örgütler için hayati önemini ortaya koymaktadır: Örneğin Pamukoğlu (2004), araştırmasında yönetici etkinliği ile duygusal zeka puanları arasında pozitif ve yüksek ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yine farklı araştırmalarda yöneticilerin duygusal zekası ile tükenmişlikleri arasında ilişki olduğu, duygusal zekânın dönüşümcü liderliğin tüm boyutları ile olumlu yönde ilişkili olduğu, yöneticinin duygusal zekası ile insana yönelik liderlik davranışları arasında olumlu bir ilişki bulunduğu, ilköğretim okulu müdürlerinin duygusal zekası ile öğretmenlerin iş doyumu arasında çok güçlü bir ilişki olduğu, müdürlerin duygusal zekasının öğretmenlerin iş doyumunu pozitif yönde etkilediği, müdür yardımcılarının duygusal zekâ düzeylerinin, öğretmenlerin hem örgütsel vatandaşlık davranışları, hem iş doyumu, hem de duygusal adanmışlık düzeyleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu, yöneticilerin duygusal zekaları ile insana yönelik liderlik davranışları arasında olumlu ilişki olduğu, ilköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarıyla duygusal zekası arasında “yüksek” ve pozitif ilişki bulunduğu, orta öğretim okulu müdürlerinin duygusal zeka düzeylerinin okul başarısıyla yakından ilgili olduğu, okul müdürlerinin dönüşümsel liderlik davranışları ile duygusal zeka boyutlarından kişisel becerilerini kullanma düzeyleri arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

        Okul denilen örgütte duygusal zekası yüksek okul yöneticisinin, düşünme, planlama, uzun vadeli bir işi tasarlama ve sorunları çözümlemede daha başarılı olması beklenir. Kendini harekete geçirebilen, aksiliklere rağmen okulun amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda yoluna devam edebilen, dürtülerini kontrol ederek doyumunu erteleyebilen, ruh halini düzenleyebilen, sıkıntılarının düşünmesine engel olmasına izin vermeyen, kendini başkalarının yerine koyabilen, başkalarının duygularını paylaşabilen kısaca duygusal yetkinliğe ulaşmış okul yöneticileri, aynı amacı gerçekleştirmek doğrultusunda birlikte çalıştığı öğretmen ve diğer personelle daha uyumlu ilişkiler kurabilecektir. Çünkü okul, ilişkilerin çok yakın, içten ve candan olması gereken bir örgüttür. Bununla birlikte  sınıf içinde pek çok problemle karşılaşan öğretmenlerin bu problemleri  ve sorun olabilecek durumları önceden belirleyerek çözebilmeleri, öğretim yöntemlerini ve öğretmen öğrenci etkileşimini daha başarılı bir şekilde kullanabilmeleri duygusal zeka yeterliliklerine sahip olmalarıyla mümkündür. Dolayısıyla bu amaçla öncelikle eğitimin yapı taşı olan öğretmenlerin duygusal okuryazar olmaları sağlanmalıdır ki, öğrencilere hem örnek olabilsin, hem de olumlu öğrenme ortamlarını oluşturabilsin.

       Tüm bu yazılan ve yazılmayan bir çok neden yüzünden bir eğitimci olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin gelişiminde Duygusal Zekanın varlığının öneminin ve gerekliliğinin farkındayız. Duygusal Zeka kavramının romantik bir kavram olarak konuşulmaktan çıkarılarak kişilerin hayatlarının her alanında kullanabilecekleri bir beceri olarak hak ettiği yeri almasının gerekliliğine yürekten inanıyoruz. bcc Turkey olarak, en önemli alan olarak gördüğümüz eğitim alanında, bilimsel dayanaklar ışığında Duygusal Zeka Eğitimleri ile Duygusal Zeka Mentörlüğü  yaparak geniş kitlelere ulaşmak ve bu vesile ile kurum kültürüne artı değer katmak en büyük hedefimiz.

           Amacımız; Eğitim Kurumlarında geleceğimizin teminatı olarak yetişen gençlerimizin Duygusal Zeka becerilerini geliştirmek ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayarak akademik başarılarını taçlandırmaktır. Bunu yapabilmek için akademik bilgiyi veren öğretmenlerimiz ile okul yönetiminin Duygusal Zeka yetkinliklerini etkili kullanabilmelerinin önemi büyüktür. Bu gerçekten hareketle kurumsal düzeyde vermiş olduğumuz Koçluk becerileri ile desteklenen GENOS  Duygusal Zeka Modelini ve Gelişim Programlarını eğitim alanında yapılandırmaktayız.

              bcc Turkey, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Global’in resmi iş ortağı olan GENOS International’ın Türkiye temsilcisidir. GENOS Çözümleri, iş yaşamı profesyonellerine, performanslarını geliştirmeleri konusunda kalıcı etkili gelişim araçları ve programları sağlar. 

          bcc Turkey olarak, bilimsel değerlendirme araçları ve gelişim programları ile kurumların başarılarına ve sürdürülebilir verimliliklerine direkt etki ediyoruz. Profesyonellerin, duygusal zeka yetkinliklerini, iletişim becerilerini ve davranış modellerini güçlendiriyoruz. Fortune 500 şirketlerinde de tercih edilen GENOS Çözümlerini ve gelişim programlarını ülkemizdeki kurumlarda uyguluyoruz. 

        bcc Turkey ve kurumsal çalışmalarımız konusunda bilgi edinmek için bize  ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermekten, size uygun çözümleri konuşmaktan ve  sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


N. Nazlı AKYILDIZ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

NEURO STUDENT COACH

bcc Turkey GENOS Duygusal Zeka Uygulayıcısı

Tel: 0505 4009436

http://bccturkey.com/kurumsal-calismalarimiz/
Author

Write A Comment