Category

Koçluk

Category

İLİŞKİLERDE KOÇLUK ETKİSİ

Hayatlarımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Sosyal varlıklar olarak dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir ve dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir; kendimiz, değerlerimiz ve yaşam biçimlerimiz ile uyumlu olmaları, yaşam kalitemiz ve tatminimiz açısından önceliğimizdir.

İlişki Koçluğu, bir kişiye koçluk yapmanın yanı sıra, “ilişki” özelinde koçluk almak isteyen  kişilerle çalışıyor. Kişinin kendi ile iletişimi, sürekli benzer kişileri hayatına çekmesi (onları çekici bulması), mutlu olamadığı ilişkilerde ısrar etmesi, sürdürülebilir bir ilişki istemesine rağmen ard arda sürmeyen, süremeyen ilişkileri yaşamına dahil etmesi, Erkek/Kadın Mükemmel arayışı, ben ve biz kavramları ve bunun gibi ilişkilere dahil bir çok alan üzerinde yansıtmalı olarak İlişki Koçu ile çalışılır.

Her ilişki, beraberinde kaçınılmaz olarak çatışmalar ve tartışmalar getirir. Bu çatışma ve tartışmalar, doğru ele alındığında ilişkinin temelini sağlamlaştırıcı görev görürler. İstenen, beklenen, arzu edilen ilişkiler kurabilirler. Sağlıksız ilişki kurma biçimleri farkındalık ve emek ile sağlıklı ilişki kurma biçimi ile değiştirilebilirler.

İlişki Koçu bunlar ve bu gibi durumlar yaşanırken çiftin yolculuklarına dahil olur; çiftin iletişim ve ilişki kurma paternlerini okuyarak, çifte yansıtarak; ilişkilerinin sürdürülebilir ve doyumlu olması için ilişkiyi yapılandırarak çifte eşlik ve ortaklık eder. Bu ortaklık esnasında, esas olan bireylerin ortak ilişkileri ile ilgili ortak bir amaçlarının olamsı ve bu sürece ne kadar adanmış olduklarıdır.

İlişki Koçu, danışanın ilişkisini farklı açıdan görmesini sağlar. Koç ile danışan, danışanın kötü ilişkilerini geride bırakması, gerekiyorsa ilişkilerini değiştirmesi ya da mevcut ilişkisine devam edebilmesi ve ileriye dönük hem sağlıklı hem sürdürülebilir ilişkiler kurması için birlikte çalışırlar.

İlişki Koçu sınır, kararlılık ve dürüst iletişim gibi sağlıklı ilişki becerileri kazanması için hedefler koymasında danışanını destekler. Koç, danışanına çeşitli düzeylerde dinleme, etkili sorular sorma ve karşısındaki insanla nasıl “biz” olunacağına dair beceriler öğretir. Danışan bu beceriler ile donatıldığında, ilişkileriyle ilgili sağlıklı ve bilinçli kararlar verebilme özgüveni kazanır.

İlişki Koçu, danışanlarının dürüst ve hassas olmaları için her zaman güvenli bir zemin hazırlamaya dikkat eder.

 

 

KARİYER KOÇLUĞU İLE GELECEĞİNE ADIM AT

Hız. Her şey de olduğu gibi iş dünyasında da günümüz koşullarında fırtınalar estirmekte. İş dünyasında sosyal ve ekonomik hayatın koşulları hızla değişirken bu dünyanın yapı taşı olan insan tabii ki geleneksel ve klasik rolünde sıkışıp kalamaz. İş yaşamında değişen dünyaya daha iyi adapte olabilmek için  yeni bir kariyer modeli ve diline ihtiyaç olmuştur.

Eğitim hayatı içindeyken kişinin yaşadığı farkındalığı onun iş yaşamındaki performans ve doyumunu direkt olarak etkilemekte bununla birlikte tek başına yeterli olmamaktadır.

Günümüz dünyasında tekrar tanımlanan bir kariyer modeline duyulan ihtiyaçla yola çıkarak gelinen noktada kişinin sahip olduklarına ek olarak sahip olacağı yeni becerileri onun kariyerinin kilit taşı olacaktır. Kişinin farkındalığını arttıran en önemli araçlardan olan koçluk yaklaşımı bu aşamada, kişinin iş yaşamındaki hıza, değişen şartlara ve hayallerine ulaşmasındaki en iyi sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kendimizi tanımak için ayırdığımız zamanın değerini bilerek iş yaşamında yolunuza ışık olacak kariyer planını beraber yapmak için buradayım.

KARİYER PLANLAMA NEDİR?

Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca, herhangi bir iş alanında adım adım ve devamlı olarak ilerlemesi, tecrübe ve beceri kazanmasıdır. Aynı zamanda, bireyin kamu ya da özel çalışma yaşamında ilerlemesini sağlayacak bir başarı elde etmek amacıyla izlediği ve çalıştığı alandır. Kariyer, çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işler, iş yaşamındaki gelişme ve ilerlemeleri içeren bir kavramdır.

Birey açısından kariyer birçok nedenden dolayı önem kazanmakta olup bu nedenler maddeler halinde şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Bireye kimlik ve statüsü oluşturmasında yardımcı olur.

 2. Yaşam için bir odak ve anlam teşkil eder.

 3. Sosyal bir anlamı vardır.

 4. Maddi güç elde etmede etkin bir rolü vardır.

 5. İş tatmini sağlar.
   
 6. Kişiliğin gelişmesinde etkin bir rol üstlenir.

Kariyer planlaması, çalışanın sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdülerin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişinin, yükselişinin planlanması, bireylerin; beceri, ilgi ve değerlerini dikkate alarak bunlara uygun amaçlar belirlediği ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreçtir. Aynı zamanda kariyer planlama, bireyin, kendisi, sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar, yaptığı seçimler ve bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemek ve belli kariyer hedeflerine ulaştıracak iş, eğitim ve ilgili gelişim programlarını planlamaktan oluşan bir süreçtir. Bireyin yaşamı boyunca yer alacağı işle ilgili görevinin, pozisyonlarının, hedeflerinin ve geleceğinin planlanmasıdır. Bir diğer ifade ile, bir bireyin kariyerini devam ettireceği mesleklerin, işyerlerinin ve yollarının seçimi anlamına gelmektedir.

Performans değerlendirme süreci kariyer planlaması için bir temel sağlamaktadır. Bu süreçte birey kendi hedeflerini ve becerilerini tanımakta ve neyi yapıp neyi yapamayacağını öğrenmektedir.

Programlar organizasyonlarda farklılık göstermekle birlikte, kariyer planlamanın normal olarak beş adımı vardır:

 1. Kendini değerlendirme: Bireyin yeteneklerinin, becerilerinin, ilgilerinin ve arzularının tam bir dökümünü çıkarması.

 2. Kariyerle ilgili ve kişisel amaçların saptanması: Bu amaçların esnek olması, sonradan tekrar gözden geçirilebilmesi çok önemlidir.

 3. İşin gereklerinin belirlenmesi: Bireyin seçtiği işle ilgili görevlerin, sorumlulukların ve işin gerektirdiği eğitimin araştırılması.

 4. Saptanan amaçlara ulaşmak için gerekli eğitimin sağlanması: Bu eğitimi birey kendi kendine de sürdürebileceği gibi bir kursa da katılabilir. Organizasyonun düzenlediği eğitim ve geliştirme programları çalışanların mesleki ilerleme amaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır.

 5. Kişisel ve mesleki amaçlarla geliştirme konusundaki etkinliklerin birleştirilmesi: Bu, kariyer planlama sürecinin son adımıdır. Kişisel ve mesleki amaçlarıyla bu amaçlara ulaşmak için gerekli çaba arasında denge sağlayabilmesi için elemana yardım edilir.

Kesintisiz bir süreç olan kariyer planlaması, çalışanların hedeflerinin ve önlerindeki kariyer fırsatlarının bilincinde olmasını sağlamalıdır. Ayrıca kariyer planlaması, bireyin yaşamında meydana gelebilecek değişiklikleri de dikkate almalıdır.

KARİYER KOÇLUĞU İLE NEYE ULAŞILIR?

Kariyer Koçluğu, kariyer planlamasının bireysel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Danışanın kariyer planlama desteği vererek örgütle bütünleşmesini sağlar.

 • Daha iyi bir iş, daha çok para, artan sorumluluk, hareketlilik ve verimlilik artırma becerisi kazandırır.

 • Kişisel gelişimi arttırır.

 • Bireyi motive eder ve ilerlemesini sağlar.

 • Danışanın ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırır.

 • Danışanın fiziksel, sosyal, zihinsel kapasitelerinden yöneticilerin haberdar olmasını sağlar.

 • Danışanın kariyer hedeflerini belirleyerek potansiyel yeteneklerini harekete geçirmelerini sağlar.

 • Danışanın mevcut yeteneklerini her an kullanıma hazır hale getirmek için teşvik eder.

 • İş tatminini sağlayarak bireyin kendini güçlü hissetmesini sağlar.

LİSE ve ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE KARİYER KOÇLUĞU

Gençlerin iş hayatında başarılı olabilmesi için belirli dönemlerde kariyerlerine yönelik bazı kararları alması ve ilgili faaliyetleri yerine getirmesi gerekmektedir. Örneğin ilgi, beklenti, değer ve kişisel özellikleri göz önünde bulundurarak meslek lisesi, fen lisesi ya da yabancı dil ağırlıklı lise alternatifleri arasından okul tercihinde bulunmak, lise eğitimi öncesinde bireyin kariyeri konusunda vermesi gereken önemli bir karardır. Benzer şekilde lise sonrası kendine yönelik değerlendirme yaparak üniversite, bölüm, program ve meslek tercihinde bulunmak, üniversite eğitimi sırasında karşılaşılan kariyer sorunları ile mücadele etmek, eğitim sonrası dönem için amaç ve hedef oluşturmak, bu konuda kariyer danışmanlığı hizmeti almak vb. faaliyetler bireylerin üniversite eğitimleri sırasında ve sonrasındaki kariyerlerine yönelik yerine getirilmesi gereken faaliyetler olarak belirtilebilir.

Kariyer planlaması başlığı altında incelenen ve farklı dönemlere ait kariyer faaliyetleri ile gençler kendilerini değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyabilecek, okumak istediği okulu/bölümü/üniversiteyi ya da yapmak istediği işi/mesleği belirleyebilecek ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerini belirleyerek planlı bir şekilde hareket edebilecektir.

Bireylerin kendilerini iyi tanımaları ve kariyer kararı sürecinde farkındalıklarını artırmaları, sorunlarının üstesinden gelebilmeleri açısından önemli görülmektedir. Günümüzde özellikle üniversitelerde, öğrencilerin kariyerleriyle ilgili sorularını cevaplandırmak, onların kariyer farkındalığını artırmak ve kariyer planlamasına yardımcı olmak her geçen gün önem kazanmaktadır.

Kariyer Koçluğunda, gençler edindikleri bilgi birikimi ile geleceklerini kontrol edebilmekte ve yeteneklerini geliştirebilmektedir. Bu süreçte gençlerin kendisine sorması ve samimiyetle yanıtlaması gereken üç temel soru vardır,

Ben kimim?

Nereye gidiyorum?

Oraya nasıl varabilirim?

Ne olmak ve nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl gideceğini bilen bir gencin geleceğine olan katkısı çok daha fazla olacaktır.

Kabiliyet, yetenek, ihtiyaçlar, kişilik ve değerler gibi unsurların söz konusu olduğu bu süreçte gençler kendilerine en uygun kariyer yolunu tercih etmeye çalışacaktır. Gencin bu seçimleri yapabilmesi içinse geleceğe yönelik planlama yapması, amaç ve hedeflerini belirlemesi, kendini değerlendirmesi, mesleki bilgi toplaması ve karşılaştığı sorunları çözebilmesi gerekmektedir. 

NASIL ÇALIŞACAĞIZ?

İlk tanışma görüşmemizden sonra kaç seans beraber  olacağımızı, seanslarımızda neleri görüşeceğimizi, hangi yöntemlerin kullanılacağını paylaşıyoruz ve sana uygun özel bir program hazırlıyoruz.

Seanslarımız 60 dakika sürüyor. Haftada 1 gün 1 saat olarak minumum 4 hafta 4 saat olarak görüşüyoruz. Devam etmek isteyen danışan ile tekrar program oluşturuyoruz. Mevcut sürecin haricinde çok farklı bir durum yaşarsanız programın içerisinde isterseniz bu konu ile ilgili çalışabiliyoruz.

Süreye bağlı olarak toplam birlikteliğimizin yarısına gelince gelişim ile ilgili durum değerlendirmesi yapıyoruz. Tüm seansların sonunda tüm yaşanılanları, yaklaşımları, kararları ve bundan sonra yaşamınızda oluşturacağınız temel davranış biçimlerini görüşüyor, kariyer haritanıza bağlı hedef adımlarınızı belirliyoruz.

Lise ve/veya üniversite öğrencisi iseniz;

Meslek seçmek ya da seçtiğin meslekte ilerlemekte kararlıysan

Kafanın karışık olduğunu düşünüyorsan

Kendini genellikle gergin, kaygılı, stres içinde buluyorsan

Kendini tanımak istiyorsan

Nasıl yaparım diye merak ediyorsan

Bir yerden başlamak istiyorsan

Engellerini merak ediyorsan

Değişmek istiyorsan

Senin için hazırlayacağımız koçluk programına katılmak için arayabilirsin.

Nazlı AKYILDIZ

ICF MEMBERSHİP : 009340632I

TEL: 0 505 4009436

 

TAKIM KOÇLUĞU

 

Her şey de olduğu gibi günümüzde liderlik kavramında da değişiklikler eyleme yönelik biçimde hızla değişmiş, yeni liderlik kavramının asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek olmuştur. Her insanın kör noktaları olduğu gibi her kurumunda kör noktaları vardır. Koçluk bu kör noktaları bakış açısına dönüştüren en güçlü araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Değerlendiren olmaktan ziyade geliştiren, anlatandan çok sorular soran, kelimelere değil arkasında yatan anlamları anlayan kişi olarak liderden, koçluk şapkasını takarak koçluk becerilerini kullanması beklenmektedir. Koçluk bu bağlamda hem lidere hem de takımına yepyeni bakış açıları sunar.

Takım koçluğu, bireylerin işlevsel bir takım olmalarını destekleyerek, farklı fonksiyonlarda ve /veya departmanlarda olan kişileri birleştirip, sonuçlara yönelik yaklaşım ve eylemlerini üst seviyelere çıkartmaya destek olan bir çalışmadır. Takımın gündemini, hedeflerini ve  planlarını oluşturmasını sağlayan bir süreçtir. Takım koçluğu, takımı darboğaza sokan her türlü engelin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yine takım elemanlarının aktif katılımı ve farkındalığıyla ele alınarak çözülmesini sağlayarak yapar. Bu durumda takım koçu, bir yorumcu/kolaylaştırıcı ve yönlendirici olarak grubun çalışmasına destek verir. Tüm karşılaşılan durumlarda koç, başarıya giden yolda yapısal bir ilerleme ve akış sunan kişidir. Takım koçuna düşen görev takım elemanlarını, kendilerini ortak bir misyona adamış , bütünleşmiş bir takımın işleyen sisteminin bir parçası haline getirmektir.

EĞİTİM – ÖĞRENCİ KOÇLUĞU İLE ADIM ADIM HAYALLERİNE DOĞRU

Koçluk; bir koç ve öğrenci (koçi) arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Eğitim koçu öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, düzenli beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yasadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim koçu, koçinin; Ben ne istiyorum? Ben neler yapabilirim?, Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?, Ben nerede olmak istiyorum? sorularına öğrenciyle birlikte cevap bulmaya çalışır. Öğrenciyi kendi gündeminde tutar.
Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlemesine yardım eder. Öğrencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar. Öğrencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.

Eğitim koçluğu hizmeti, eğitim yaşamına devam eden ve bu hizmeti kendi talebiyle almak isteyen 13-21 yaş arası öğrenciler için uygundur. Bu nedenle koçluk sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar; Ne yapmak istiyorum?, Nereden başlamalıyım?, Güçlü ve zayıf yanlarım neler?, Kendimi ne kadar tanıyorum?, Bir hedefim var mı?, Kendimi nasıl geliştirebilirim?, Kendimi nasıl ifade edebilirim?, Kendime güvenim ve inancım ne kadar?, Hangi mesleği seçmek istiyorum?, Öğrencilik mesleğini biliyor muyum? …diye sorgulayan öğrencilere yapılır.

Eğitim Koçluğunda Hedefler

Öğrencilerin;

1. Farkındalıklarını artırarak yetenekli olduğu alanları saptamak ve uygun eğitim alanını ya da mesleği seçebilmek,

2. Hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek,

3. Öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini bularak okul başarısını artırmak,

4. Öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav başarısını artırmak,

5. Odaklanma ve konsantrasyon düzeyini artırmak için öğrenmektir.

 

Öğrenciler koçluk çalışması sayesinde neler elde edebilir?

1. Öğrencilerin kendilerine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesi ve içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır, kısa vadede uygulanır hale getirir.

2. Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler. 3. Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.
4. Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir çalışma ortamı yaratılır.
5. Öğrencinin akademik ve sosyal başarısı yükselir.

6. Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri desteklenir.

7. Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.
8. Motivasyonları artar.
9. Öğrenme kolaylaşır, Öğrenciler öğrenmeyi severler.

10. Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.

11. Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir.
12. Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.

Koçluk Süreci

* Koç, öğrenci ve  ailesi ile tanışır.
* Öğrenci ile birlikte, uygulanacak olan en az 6 haftalık (ya da 6 görüşme) programın görüşme günleri belirlenir.
* Bu görüşmelerin hangi günlerde, ne kadar sıklıkla yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir.
* Görüşmelerin nerede yapılacağı karşılıklı görüşmelerle belirlenir. Konuya ilişkin ebeveyn görüşleri de alınır.
* Görüşmelerin süresi  50-60 dakikadır. Uygulama döneminde öğrenci (koçi) ile en az 6 görüşme yapılır.
* Koçluk sürecinde ailenin bilgisi, ilgisi, koordinasyonu önemlidir. Öğrenci ile yapılan paylaşımlar, yaşam tehdidi oluşturan durumlar hariç, aile, öğretmenleri ya da okul ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Herkes neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağını sürecin başında öğrenir.

* Eğitim koçu ile bu süreçte;

a) Öğrencilerin hedeflerini netleştirmesine yardım edilir,
b) Hedefler için stratejiler ve eylem planları belirlenir,
c) Bir sonraki görüşmede, yapılan çalışmalar ve ulaşılan nokta değerlendirilir.
d) Öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır,
e) Öğrencinin başarı ve devam durumu ile ilgilenilir,
f) Öğrenci ile beraber koçi başarısı ve sosyal uyumu arttırmaya çalışılır,
g) Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda sosyal gelişimine destek verilir,
h) Öğrencinin motive olmasına yardımcı olunur,
ı) Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konularda çalışılabilir. Ancak kaygı ve stres yüksek düzeyde ise

Koçinin okulundaki rehber öğretmen ile paylaşılır ve desteği istenir. Görüşme sürecinde, bir psikolog yada psikiyatr tarafından çalışılması gerekilen konular uzmana bırakılır.
j) Öğrencilere “Çoklu Zekâ Envanteri”, “Mesleki İlgi Envanteri” SWOT Analizi, Yaşam/Başarı/Ders Çemberleri uygulanır. Bu rapora, “Koçinin Temsil Sistemi, “Koçinin Kişilik Rengi” ve “Işımalı-Işımasız Sıçrayan Tipler” bakımlarından değerlendirmelerine de yer verilir.

* Eğitim / Öğrenci Koçluğu uygulamalarında şu hususlara dikkat edilir:
1. Koçluk hizmetleri, öğrencilerin istek ve hedefleri doğrultusunda farkındalık yaratarak kişisel başarı ve gelişimlerini desteklemek amacı ile ders başarısı, ilişki ve iletişim, kariyer, sosyal yaşam ve hobiler konularında yapılmalıdır.

2. Öğrencinin görüşmelere getirilmesi ve alınması veli sorumluluğundadır.

3. Öğrenci koçluk hizmetlerinde süreklilik esastır. Görüşmelere öğrencinin devamından veliler sorumludur.

4. Koçluk süreci bir “tavsiye” ve “öğretmenlik” ilişkisi değildir. Öğrenci her girişimi için araştırma, karar verme ve eyleme geçme konularında sorumludur.

5. Öğrenci vereceği kararlardan, seçimlerinden ve girişimlerinden doğrudan sorumludur. Ancak yaşamsal konularda veliye bilgi verilir. Koçluk görüşmelerinde gizlilik esastır. Bu esas doğrultusunda öğrencinin yazılı izni olmadan veliye bilgi verilmez.

6. Koçluk süreci başlangıcında öğrenciyi tanımaya yönelik yapılan ön görüşmelerde öğrencinin ve velinin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Özellikle sağlıkla ilgili konularda verilen bilgilerin sorumluluğu öğrenci ve veliye aittir.

7. Koçluk görüşmelerinde üçüncü şahıslar bulundurulmaz. Ancak öğrenci ismi vermeden seanslara ilişkin genel değerlendirmeler, görüş alışverişi ve eğitim amaçlı olarak koçluk program koordinatörü ile paylaşılabilir.

Akademik Koçluk okul ve yaşam başarısını arttırmada en etkili araçlardan biridir.

Öğrencinin zorlanmadan kendi potansiyelinin farkına vararak bunu performansını arttırmak için kullanabileceği davranışlara dönüştürür.

Öğrenciye kendini tanımasının önemini göstererek öz farkındalığını ve özgüvenini güçlendirir.

Karar alabilen, motivasyonu içten gelen, konsantrasyonu yüksek, ne istediğini bilen, güçlü yönlerini engellerini kaldırmak ve zayıf yönleri dönüştürmek için kullanabilen bir birey olma yolunda geliştirir.

Eğer sen de  bir yolun sonu başka bir yolun başlangıcı olsun istersen tanışmak için arayabilirsin.

 

NAZLI AKYILDIZ

İCF MEMBERSHİP ID: 009340632I

TEL: 0 505 4009436

BİR MESLEK OLARAK KOÇLUK

 Koç (Seviye 6) Ulusal Mesleki Standardı;

Koç (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.